SK Zlonice

oficiální stránky fotbalového sportovního klubu zlonice

Provozní řád areálu SK Zlonice

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení.


I.
 Účel provozního řádu

Provozní řád vymezuje povinnosti, které musí návštěvníci i členové sportovního klubu SK Zlonice dodržovat za účelem jejich bezpečnosti a spokojenosti.

Za návštěvníka je považován každý hráč, jeho doprovod, diváci, návštěvníci i osoby areálem procházející.

Areál se sestává zejména z fotbalového hřiště, tréninkových ploch, dětského hřiště, starých i nových kabin a klubovny. Sportovní areál SK Zlonice je oplocen.

Pokyny službu konajícího pořadatele musí být bezpodmínečně respektovány. V případě neuposlechnutí se návštěvník vystavuje riziku zákazu pobytu v areálu

Odpovědná osoba je manager klubu, všichni členové výkonného výboru, rozhodčí, trenér, pořadatel, správce hřiště.


II.
Provozovatel areálu

Provozovatelem areálu je sportovní klub SK Zlonice.


III.
Provoz areálu

Areál je pro návštěvníky přístupný v hrací době dle rozpisu. Pro členy SK Zlonice je sportovní areál otevřen bez časového omezení.

Provozní doba zpravidla začíná v závislosti na čase tréninků nebo zápasů a končí podle potřeby. Aktuální provozní dobu stanovuje manager nebo členové výkonného výboru v závislosti na ročním období a momentálním stavu počasí a hřiště. Informace o zápasech a trénincích jsou uveřejněny na webových stránkách klubu www.skzlonice.cz a rozpisech dle hracích termínů.

Odpovědná osoba má právo vyžadovat po všech návštěvnících dodržování provozního řádu. V případě neuposlechnutí nebo opakovaného porušení provozního řádu má povinnost upozornit vedení SK Zlonice, které má právo návštěvníka z areálu vyhostit

Výkonný výbor SK Zlonice má právo omezit nebo zcela vyloučit přístup veřejnosti do areálu, uzná-li to za vhodné vzhledem k zabezpečení ochrany zdraví a zamezení škod.

Areál je určen pouze pro fotbal. Použití pro jiný druh sportu není dovoleno.


IV.
Použití kabin a sociálního zařízení

Každý hráč je před vlastní hrou, v průběhu i po ní oprávněn využívat kabin a sociálního příslušenství sportovního klubu. Není povolena manipulace s elektrickými spotřebiči, které obsluhuje na požádání zájemců výhradně správce hřiště. Teplou vodu je nutno užívat s maximální úsporností.

V době zápasu musí být kabiny uzamčeny.

V kabinách i v koupelně je nutno udržovat základní pořádek, nevstupovat ve znečištěné obuvi a neponechávat mimo skříňky či na věšácích žádné části oděvu či vybavení po skončení provozních hodin.

Za ztrátu věcí volně uložených v prostoru kabin či koupelny nese následky pouze jejich majitel!


V.
Klubovna

Klubovna slouží k využití pro kulturní a sportovní účely, provozní doba je určena v závislosti na hrací době jednotlivých tréninků nebo zápasů.

Vstup mají povolen členové sportovního klubu, hráči a jejich doprovod, návštěvníci zápasů.

Návštěvníci jsou povinni dodržovat pořádek v prostorách klubovny a okolí.

Při používání klubovny a jejího příslušenství jsou návštěvníci povinni v souladu se stanovami klubu šetřit veškeré zařízení i další majetek a chránit je před poškozením nebo zcizením.

V době topné sezóny smí krbová kamna obsluhovat pouze osoby pověřené a starší 18 let. Topit lze jen předem stanoveným otopem.

Návštěvníci areálu jsou oprávněni využívat klubovny, vstupních prostranství i okolí klubovny k posezení, konzumaci nápojů či občerstvení, sledování televize, schůzím a poradám, četbě soukromých i klubových tiskovin a k dalším možným činnostem, které nenarušují chod areálu.

Organizuje-li výbor klubu v areálu během sezóny společenské posezení pro členy, mají všichni členové právo se jich podle vlastního uvážení zúčastnit, zejména jedná-li se o akce související se sportovním programem klubu. Výjimku tvoří akce určené pouze omezenému okruhu účastníků (určitému družstvu, kolektivu apod.), u nichž výbor klubu omezení účasti předem vyhlásí.


VI.
Povinnosti návštěvníků

Návštěvník, který není účastníkem hry, nesmí vstoupit do hřiště. Ten, kdo poruší toto ustanovení, tak činí na vlastní nebezpečí. Za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků vzniklou v areálu provozovatel neopovídá.

V areálu není z bezpečnostních důvodů povoleno pohybovat se po hřišti (včetně cvičného areálu) s dětskými kočárky a se psy. Ti se mohou pohybovat pouze po zpevněných cestách.

Návštěvníci povinni v souladu se stanovami klubu šetřit veškeré zařízení i další majetek a chránit je před poškozením nebo zcizením.

Za chování a bezpečnost děti nesou odpovědnost rodiče či doprovod starší 18 let.

Každý návštěvník je povinen uhradit veškeré škody nebo ztráty, které byli jeho vinou způsobeny provozovateli areálu.

Případné závady na inventáři, sportovním materiálu či při jiné mimořádné události neprodleně informovat správce či pořadatele sportovní akce.


VII.
Povinnosti hráčů

Využívat hřiště nebo cvičných ploch je možné pouze po uhrazení členských příspěvků na daný rok.

Hráč vstupuje na hřiště na vlastní nebezpečí.

Hry na hřišti se může zúčastnit pouze hráč s registrovaným průkazem.

Respektovat a dodržovat pokyny trenéra nebo správce hřiště.


VIII.
V areálu hřiště je přísně zakázáno

Jízda na kole, motorkách, používání kolečkových bruslí a skateboardů.

Věšet se na ochranné sítě a branky.

Ničit zeleň a inventář areálu.

Vstup podnapilým osobám.

Neoprávněně manipulovat s příslušenstvím hřiště a poškozování vybavení i hřiště samotného a klubovny kabin i celkově budov.

Házet předměty na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky.

Odhazování odpadků mimo místa k tomu určená.


IX.
Platnost a účinnost provozního řádu

Tento provozní řád byl schválen výkonným výborem sportovního klubu Zlonice a je platný ode dne 21. září 2011 až do odvolání.

Důležitá telefonní čísla:

  • Evropské číslo tísňového volání - 112
  • Záchranná služba - 155
  • Policie - 158
  • Městská policie - 156
  • Hasiči - 150


Zlonice, dne 21. září 2011

Ladislav Šafner
manager SK Zlonice

Členské příspěvky

Členské příspěvky zaplatit do 15.května

 převodem na účet klubu: 267 635 021 /0300

(do předmětu uveďte vaše příjmení)

Členské příspevky zaplatit do 15.května

platba pomocí QR kódu

dospělí - hráči ( 1200Kč)

(do předmětu vaše příjmení)


QR kod dospěli

 

 

Členské příspevky zaplatit do 15.května

platba pomocí QR kódu

Členství klubu ( 800Kč)

(do předmětu vaše příjmení)


členství

 

 

Partneři SK Zlonice

logo mestys zlonice

stedoesk kraj

www.kr-stredocesky.cz

MSMT logotyp text CMYK cz

www.msmt.cz

 

logo skvely net

Mgr. Lukáš Záveský IČ 76567036

tvorba webových stránek

telefon: 775 176 418

lukas.zavesky@skzlonice.cz

logo kubasek

K KUBÁSEK AUTODOPRAVA
Zemní práce, stavební práce,
demolice, nákladní
doprava
a přeprava,
jeřábnické práce

+420 724 260 517

Páleč 86, 273 71 Zlonice

frantisek.kubasek@seznam.cz
tomas.kubasek@seznam.cz

logo kucaba

MILAN KUČABA
Zemní práce
minibarem
s rypadlem.
Kontejnery, prodej písku
Hloubení základů, výkopy
bazénů, ú
prava terénů,
demoliční a bourací práce JCB

+420 603 845 993

Revoluční 337, 273 71 Zlonice

m.kucaba@seznam.cz 

ELZAS technik s.r.o.
Zdvihací zařízení – práce,
půjčovny, prodej
Výškové pracovní plošiny
Elektroinstalační práce, revize, elektromontážní práce
Revoluční 368,
Zlonice 273 71

+420 604 135 235

www.elzas-sluzby.cz

logo Zima Beranek

ZÍMA – BERÁNEK
Kompletní zemní práce
273 71 Zlonice, Vyšínek 51
Zemní práce minibarem,
kontejnery, ú
pravy terénů,
pokládky chodníků,
z
ateplení fasád, stavební
práce,
kanalizace

logo GN hromosvody

www.ginov.cz

Komplexní řešení hromosvodů Montáže, revize, aktivní hromosvody Nátěry a opravy hromosvodů Rekonstrukce Projekty, demontáže Svody pomocí horolezecké techniky Beřovice 15, 273 71

+420 774 547 780


 

logo KAMEN ZBRASLAV

KÁMEN ZBRASLAV, a.s.
těžba kamene
kamenivo pro asfaltové a nestmelené směsi, betonu a kolejových loží
těžba písku, výroba a doprava betonu
Žitavského 1178, 156 Praha 5

+420257922231

www.kamenzbraslav.cz

Jiří Webinger - MAD

poskytování linkové, mezinárodní i smluvní dopravy

Chržínská 685 273 24  Velvary

telefon: 315 761 163